Ruumide ja inventari kasutusjuhend

 

 1. Omaalgatuslik aukude ja avade puurimine ühiselamu ruumides on rangelt keelatud. Seda tohib teha ainult üürileandja esindaja.

 2. Plakatite ja kleebiste kinnitamisel seintele, inventarile, ustele tekkinud kahjud kuuluvad hüvitamisele üürnike poolt.

 3. Elektripliidi kasutamisel ja puhastamisel ole hoolikas. Pliit puhasta niiske lapiga, väldi vee sattumist lülitusnupu kaudu pliidi sisemusse.

 4. Köökides, kus on olemas õhupuhasti, tuleb see toidu valmistamisel käivitada. Õhupuhastaja filtrit puhasta ( pese ) vähemalt üks kord kuus.

 5. Vähemalt 2 korda aastas lülita külmutuskapp vooluvõrgust välja, sulata üles ja pese seest puhtaks. Külmiku jääst puhastamiseks ei tohi kasutada teravaid esemeid.

 6. Ühiselamu ruumidesse paigaldatud materjalidel ja esemetel ilmnenud defektidest teavita koheselt üürileandja esindajat. Keelatud on materjale ja esemeid iseseisvalt remontida.

 7. Keelatud on mööblit ja esemeid iseseisvalt ümber tõsta ja remontida, samuti paigutada vara koridori.

 8. Teleri, raadio, telefoni ja arvuti ühendamisel võrku jälgi seinasolevat pistikuühenduste tähistust.

 9. Sanitaarruumis eemalda üks kord nädalas dušši äravoolurest ning puhasta põrand ja trapp, kasutades selleks ettenähtud puhastusvahendeid. Valamus kasuta torustiku ummistamise vältimiseks selleks ettenähtud sõela äravooluava ees. Trapi ja valamu ummistustest teata viivitamatult üürileandja esindajale, et vältida veeavariisid. Trapi puhastamata jätmise ja sõela kasutamata jätmisel tuleb üürnikul hüvitada ummistustest tingitud veeavarii tagajärgede likvideerimise kahjud. Ummistuste likvideerimine ühiselamu tehniku osavõtul on 20 € kord.

 10. Keelatud on sulgeda välisseinas asuvaid ventilatsiooniavasid.

 11. Kui lahkud kütteperioodil toast kauemaks kui üheks ööpäevaks, vähenda kütte intensiivsust.

 12. Tuleohutus:

Ära puutu toas või koridorides asuvaid suitsu-andureid, ära vajuta põhjuseta koridorides asuvaid häirenuppe.

Kui koridorides käivituvad häirekellad, suundu koheselt evakuatsiooniteed mööda väljapääsu poole.

Kui märkad tulekahju, teata sellest viivitamatult päästeametile ( 112 ), seejärel informeeri ÜE töötajat.

Tutvu ohuolukorra käitumisjuhistega , mis asuvad ühiselamu valvelauas ja koduleheküljel.

 

 

EMÜ ühiselamute arvutivõrgu kasutamise eeskiri

1. Üldsätted

1.1 Käesolev eeskiri on Eesti Maaülikooli ühiselamute üürilepingu lahutamatu osa, mis muutub pooltele siduvaks peale sellega nõustumist.

1.2 Arvutivõrgu administraator on EMÜ Ühiselamute kinnistu majandusjuhataja poolt valitud ja volitatud palgaline töötaja.

1.3 Arvutivõrgu administraatoril või EMÜ Ühiselamute kinnistu majandusjuhataja poolt volitatud esindajal on õigus teostada järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle.

1.4 Nendes punktides, mida käesolev eeskiri ei kätke, juhindutakse EENeti võrgukasutusreeglitest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning headest arvutivõrgu kasutamise tavadest.

2. Kasutaja õigused

2.1 Esitada EMÜ Ühiselamute administraatorile kirjalikke ja põhjendatud pretensioone arvutivõrgu ja Arvutivõrgu administraatori osas.

2.2 Lubada kolmandatel isikutel kasutada oma toas, oma arvuti vahendusel arvutivõrku, jäädes samas vastutavaks kolmandate isikute poolt tekitatud kahju ja seaduste ning käesoleva eeskirja rikkumiste eest.

2.3 Teha Arvutivõrgu administraatorile ja EMÜ Ühiselamute administraatorile ettepanekuid arvutivõrgu töö ja teenuste paremaks korraldamiseks.

3. Kasutaja kohustused

3.1 Informeerida Arvutivõrgu administraatorit viivitamatul arvutivõrgu kahjustustest, olenemata nende tekke põhjustest ja iseloomust.

3.2 Järgida Arvutivõrgu administraatori poolt talle kehtestatud piiranguid ja antud juhiseid.

4. Arvutivõrgu administraatori õigused

4.1 Piirata arvutivõrgu kasutamist oma kohustuste täitmiseks, kui selleks on reaalne vajadus. Kõigist nendest piirangutest teavitab Arvutivõrgu administraator ka kasutajat.

4.2 Saada kasutajalt tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

5. Arvutivõrgu administraatori kohustused

5.1 Jälgida oma hoolduses olevate süsteemide töökorras olekut ja turvalisust.

5.2 Anda kasutajatele ja EMÜ ühiselamute administraatoritele operatiivselt teavet süsteemis esinevate hälvete kohta.

5.3 Hoida saladuses andmeid, mida ta omab seoses oma töökohustuste täitmisega ja mille kohta tal puudub nende omaniku luba andmeid edasi anda, v.a juhul kui seadus kohustab info teatavaks tegema.

5.4 Vastata kasutaja poolt esitatud Arvutivõrgu administraatori ametikohustustega seonduvatele küsimustele.

5.5 Lahendada või otsida lahendusi kasutaja poolt edastatud probleemidele.

6. Piirangud kasutajale

6.1 Kasutaja ei tohi rikkuda Arvutivõrgu administraatori poolt paigaldatud ühenduseks vajalikke seadmeid.

6.2 Kasutaja ei tohi omavoliliselt võrgukaabli taha ühendada peale oma arvuti ühtegi teist aparaati (ruuterid jne), ning muuta seadistustes ip-d käsitsi.

6.3 Keelatud on selline tegevus, mis põhjustab häireid arvutivõrgus.

6.4 Keelatud on arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks nii ühiselamu võrgus kui ka muudes arvutivõrkudes.

6.5 Keelatud on võrguühenduse kasutamine kommertseesmärkidel.

6.6 Keelatud on arvuti (või muu võrguseadme) võrgukaarti hoidmine pealtkuulamisreziimis (promiscues mode).

7. Arvutivõrgu väärkasutamise tagajärjed

7.1 Kahtluse tekkimisel võtab Arvutivõrgu administraator ühendust kasutajaga ning selgitab välja tegeliku situatsiooni.

7.2 Arvutivõrgu Administraator võib peatada kasutaja ühenduse kuni asjaolude selgitamiseni kasutaja poolt.

7.3 Tahtlikul või korduval reeglite rikkumisel võidakse kasutajale anda hoiatus, kehtestada täiendavaid arvutivõrgu kasutamisega seonduvaid piiranguid, kehtestada kasutajale tähtajaline või tähtajatu võrguteenuse kasutuskeeld. Juhul, kui väärkasutus on ulatuslik, põhjustades EMÜ arvutivõrgule otsest materiaalset kahju, võib EMÜ ühiselamute kinnistu majandusjuhataja esitada kohtule hagi kahju sissenõudmiseks süüdlaselt või politseile taotluse asja uurimiseks.

7.4 Hoiatusi annab, täiendavaid kasutuspiiranguid kehtestab ja kasutuskeelu määrab EMÜ kinnistu majandusjuhataja.

7.5 Reeglite rikkumises kahtlustataval on õigus esitada omapoolne selgitus.

7.6 Reeglite rikkumisi Arvutivõrgu administraatori poolt arutab EMÜ Ühiselamute kinnistu majandusjuhataja.


Fr.Tuglase 7, Tartu 51006, valvelaud tel 731 3282
Fr.R.Kreutzwaldi 52, Tartu 51006, valvelaud tel 731 3263 (ööpäevaringselt)