Lease Agreement

Lease Agreement

{0>Üürilepingu lisa nr 1<}67{>Annex no. 1 to Lease Agreement<0}

{0>ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED<}50{>GENERAL TERMS AND CONDITIONS  OF LEASE AGREEMENT<0}

I.  {0>ÜLDSÄTTED<}100{>GENERAL PROVISIONS<0}

1.1     {0>Käesolev üürileping (edaspidi leping), mis sõlmitakse üheks õppeaastaks, on ainukeseks seaduslikuks aluseks ühiselamupinna, seadmete ja inventari kasutamisel.<}0{>This Agreement (hereinafter the Agreement) is entered into for a period of one academic year and is the sole legal basis for the use of dormitory premises, appliances and implements.<0}

 

1.2     {0>Üürileping sätestab õigused ja kohustused, mis tekivad EMÜ ühiselamus tasu eest elamispinda kasutava üliõpilase vahel.<}0{>The Lease Agreement establishes the rights and obligations which arise for a student who uses the living premises in the dormitory of the Estonian University of Life Sciences (hereinafter “EMÜ”).<0}

 

1.3     {0>Üürnik garanteerib talle kasutamiseks antud vara säilimise, sihipärase kasutamise, hooldamise ja tagastamise lepingu lõppemisel.<}0{>The Tenant warrants the preservation, use for intended purpose, maintenance and return of property granted to them for use.<0}

II.  {0>ÜÜRIOBJEKT<}0{>LEASE OBJECT<0}

 

2.1     {0>Üüriobjektiks on üürileandja valdusesse kuuluv vara, mis koosneb toast ning üldkasutuses olevatest ruumidest ja neis paiknevast inventarist.<}0{>The lease object is the property in the EMÜ (hereinafter Landlord´s) possession which consists of a room and commonly used areas and implements located therein.<0} {0>Üüriobjekt ja selle seisund täpsustatakse lepingu lisaks olevas ruumi(de) ja vara üleandmis-vastuvõtmis aktis, mis on lepingu lahutamatu osa.<}0{>The lease object and condition thereof shall be specified in a transfer and acceptance act of room(s) and property, which forms an inseparable part of the Agreement.<0}

 

2.2     {0>Üüriobjektiks olevat vara võivad kasutada ka teised üürileandjaga üürilepingu sõlminud isikud vastavalt kohtade arvule üüritud ruumis.<}0{>The property which constitutes the lease object may be also used by other persons who have entered into a lease agreement with the Landlord, depending on the number of occupants on the leased premises.<0}

III.  {0>LEPINGU JÕUSTUMINE<}0{>ENTRY INTO FORCE OF AGREEMENT<0}

 

3.1     {0>Leping jõustub selle allakirjutamisest mõlema poole poolt.<}96{>The Agreement enters force once signed by both Parties.<0}

IV.  {0>LEPINGULISTE MAKSETE TASUMINE<}0PAYMENTS UNDER AGREEMENT<0}

 

4.1     {0>Üüri ja tagatisraha suurus määratakse EMÜ haldusdirektori ettepanekul rektori korraldusega.<}0{>The amount of rent and security deposit shall be determined by order of the rector upon the proposal of EMÜ’s administrative director.<0}

 

4.2     {0>Ühiselamus (edaspidi ÜE) elamise ja seadmete ning inventari kasutamise eest võetakse üürnikult üüri, mis tuleb tasuda vastavalt iga jooksva kuu 20. kuupäevaks EMÜ arveldusarvele, märkides maksekorraldusel ära ka arvel toodud viitenumbri.<}0{>The tenant shall pay rent for accommodation in the Dormitory and the use of appliances and implements which shall be paid by the 20th day of each month to the current account of EMÜ, having indicated the reference number in the payment order as indicated in the bill.<0}

{0>Lisaks üürile maksab üürnik üürileandjale eelneval kuul osutatud kommunaalteenuste eest alljärgnevalt:<}0{>In addition to the rent, the tenant shall pay for the utilities provided to them in the preceding month, as follows:<0} {0>vee ja kanalisatsiooni eest lähtudes elanike arvust ÜE-s, elektri, soojusenergia (küte ja soe vesi) eest lähtudes kasutatava üüripinna suurusest.<}0{>for water and sewerage depending on the number of occupants in the Dormitory; for electricity, heating and hot water depending on the floor size of the leased premises.

<0}

4.3     {0>Üüri suurust võib üürileandja ühekuulisel etteteatamisel ühepoolselt muuta juhul, kui muutuvad üüritud varaga seonduvad otsesed kulud, maksud või muul üürileandjal olulisel põhjusel.<}0{>The Landlord may change the rent amount with one month’s notice in the case of a change in direct expenses or taxes related to the leased property, or due to another reason of importance to the Landlord.<0} {0>Üürnik nõustub lepingut sõlmides, et teadete tahvlil ja koduleheküljel avaldatud lepingu tingimuste muutmine on käsitletav lepingu tingimuste muutmisena.<}0{>Having entered into the Agreement, the Tenant agrees that alteration of the Agreement’s terms and conditions displayed on the information board and the website shall be deemed an alteration of the Agreement’s terms and conditions.<0}

 

4.4     {0>Lepingu esmakordsel sõlmimisel tasub üürnik broneerimistasu, mis alates vara kasutamise algusest jääb üürileandjale tagatisrahaks.<}0{>When the Tenant enters into the Agreement for the first time, he/she shall pay a reservation fee used as a security deposit by the Landlord from the beginning of the use of the property.<0} {0>Lepingu ülesütlemisel üürniku poolt enne vara kasutamise algust üürnikule broneerimistasu ei tagastata.<}0{>If the Tenant terminates the Agreement before the start of use of the property, the reservation fee shall not be returned to the Tenant.<0}

 

4.5     {0>Tagatisraha tasumisega tagab üürnik lepingust tulenevate kohustuste õigeaegse ja nõuetekohase täitmise lepingu lõppemisel.<}0{>Payment of the security deposit shall ensure the timely and due fulfilment of the Tenant’s obligations under the Agreement upon the expiration of the Agreement.<0} {0>Üürileandja ei maksa üürnikule viimase poolt üürileandjale makstud tagatisrahalt intresse.<}0{>The Landlord shall not pay the Tenant interest on the security deposit paid by the Tenant to the Landlord.<0}

 

4.6     {0>Kui üürnik viivitab arvete tasumisega , on üürileandjal õigus nõuda üürnikult tähtajaks tasumata summadelt viivist 0,15% iga tasumisega viivitatud päeva eest.<}0{>If the Tenant has overdue bills, the Landlord is entitled to claim penalty interest from the Tenant in the amount of 0.15% of the overdue amounts for every day of delay.<0}

 

4.7     {0>Kui üürnik peab lisaks põhikohustusele ( põhivõlgnevusele) tasuma ka viivist, loetakse, et tasumine toimub esmalt viiviste katteks ning kõige lõpus põhikohustuse katteks.<}0{>If the Tenant pays penalty interest in addition to the principal liability (principal debt) then it shall be deemed that payment first covers the penalty interest and then the principal liability.<0} {0>Üürnikul ei ole õigust määrata oma kohustuste täitmiseks (tasumiseks) teistsugust järjekorda.<}0{>The Tenant is not entitled to fulfil their obligations (payments) in another order of succession.<0}

 

4.8     {0>Lepingu kehtivuse ajal ei tehta tagatisraha arvelt tasaarveldusi tasumisele kuuluvate summade mittemaksmise korral.<}0{>During the period of the Agreement the security deposit shall not be used to set off outstanding amounts which have not been paid.<0}

 

4.9     {0>Kui käesoleva lepingu lõppemisel sõlmib üürnik üürileandjaga uue üürilepingu, jääb tagatisraha uue lepingu tagatiseks.<}0{>In the event that the Tenant enters into a new lease agreement with the Landlord after the expiry of this Agreement, the security deposit shall be used as a security deposit for the new agreement.<0}

 

4.10   {0>ÜE lahkumisel arvatakse tagatisrahast maha viiviseprotsendid, tasumata maksed, rikutud või kadunud mööbliesemete ja muu vara väärtus ning vajadusel koristuskulud, kui üürnik ei ole lepingu lõppemise hetkeks nõuetekohaselt ja tähtaegselt täitnud oma kohustusi ÜE ees.<}0{>Penalty interest, outstanding payments, the value of damaged or missing furniture or other property and, where necessary, cleaning expenses shall be deducted from the security deposit upon the vacating of the Dormitory if the Tenant has not performed their obligations to the Dormitory in a due and timely manner by the time of the Agreement’s expiry.<0}

V.  {0>V POOLTE KOHUSTUSED<}0{>OBLIGATIONS OF PARTIES<0}

 

5.1     {0>Üürileandja kohustub:<}67{>The Landlord shall:<0}

 

5.1.1  {0>andma üürniku kasutusse üüriobjektiks oleva vara;<}0{>grant the Tenant the use of the property forming the lease object;<0}

 

5.1.2  {0>tagama üüripinna kasutamiseks vajalikud kommunaalteenused;<}0{>ensure access to utilities required for the use of the leased premises;<0}

 

5.1.3  {0>tutvustama üürnikule sisekorra eeskirju, looma üliõpilasele normaalsed elu ja olmetingimused;<}0{>introduce the house rules to the tenant and establish normal living and domestic conditions for the students;<0}

 

5.1.4  {0>esitama üürnikule arved üüri kohta hiljemalt iga kuu 13. kuupäevaks.<}50{>submit rental bills to the Tenant by the 13th day of each month at the latest.<0}

 

5.2     {0>Üürnik kohustub:<}67{>The Tenant shall:<0}

 

5.2.1  {0>kasutama üüripinda ja üüriobjektiks olevat vara heaperemehelikult ja vastavalt ÜE sisekorra eeskirjale, arvestama teiste ÜE elanike huvidega;<}0{>use the leased premises and property prudently and in accordance with the Dormitory’s house rules and with regard to the interests of other occupants in the Dormitory;<0}

 

5.2.2  {0>hoidma üüritud vara sanitaarses seisundis, vajadusel tegema jooksvat remonti enda vahendite arvelt ning kooskõlastama üürileandjaga kõik ümberehitused ning mööbli ümberpaigutamised.<}0{>maintain the leased property in a clean state, making minor repairs, where necessary, at their own expense and seeking the Landlord’s written approval for any reconstruction and furniture rearrangements;<0}

 

5.2.3  {0>hoidma kahjustamast üürileandja , vara kui ka elektri ning küttesüsteemi;<}0{>avoid damaging the Landlord’s property as well as electricity and heating systems;<0}

 

5.2.4  {0>järgima üürileandja esindaja korraldusi, käskkirju, ettekirjutisi ning kehtestatud majutamise sisekorra-, tuleohutus- ja muid eeskirju;<}0{>observe the instructions, orders and directions of the Landlord’s representative and the house rules for accommodation, fire safety et al.;<0}

 

5.2.5  {0>lubama üürileandja esindajaid kõikidesse ruumidesse;<}0{>grant the Landlord’s representatives access to all premises;<0}

 

5.2.6  {0>teatama viivitamatult üürileandja esindajale kõikidest ruumides toimunud avariidest, tulekahjudest jms., võttes koheselt abinõud avariide ja nende tagajärgede viivitamatuks likvideerimiseks;<}0{>promptly notify the Landlord’s representatives of any emergencies, fires etc. which take place on the premises, having taken prompt steps to eliminate emergencies and their consequences;<0}

 

5.2.7  {0>vastutama materiaalselt temale üle antud vara eest ning hüvitama tema süül tekitatud kahju;<}0{>be held materially responsible for the property transferred to them and compensate damage incurred through their fault;<0}

 

5.2.8  {0>kolima mitmekohalist tuba üksi kasutama jäädes vaba koha olemasolul teise mitmekohalisse samast soost üürnikuga tuppa, sellest keeldumise korral tasuma alates 2. kuust kahe koha täisüüri:<}0{>in the event that the Tenant is left alone in a multiple occupancy room and if there is a free place available, move to another multiple occupancy room occupied by a person of the same gender; in the event of refusal to do so, pay the full rent for two occupants starting from the second month;<0}

 

5.2.9  {0>informeerima õpingute katkestamisest 15 päeva jooksul sellest teadasaamisest või üürilepingu lõpetamise soovist 15 päeva ette;<}0{>inform of interruptions to their studies within 30 days of becoming aware of such and notify of their wish to terminate the Lease Agreement 30 days in advance;<0}

 

5.2.10  {0>tagastama üürileandjale lepingu lõppemise päeval vara vähemalt samas seisundis, millises ta selle sai, arvestades normaalset kulumist;<}0{>on the day of the Agreement’s termination, return the property to the Landlord in the same condition as it was received, considering normal wear and tear;<0}

 

5.2.11  {0>mitte andma üüritud vara ( sh võtmeid, distantskaart) üle teistele isikutele ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta;<}0{>not give the leased property (including keys or smart card) to other persons without the written consent of the Landlord;<0}

 

5.2.12  {0>maksma leppetrahvi distantskaardi kaotamisel või kahjustamisel 100.- krooni, turvavõtme kaotamisel või kahjustamisel 500.- krooni, õhutusakende piirajate kahjustamisel leppetrahvi 500.-krooni.<}0{>in the event of the loss of or damage to the smart card, pay a fine in the amount of 10 €; in the case of the loss of or damage to the secure key, pay a fine in the amount of 31 €; and in the case of damage to ventilation window stops, pay a fine in the amount of 31 €.<0}

VI.  {0>POOLTE ÕIGUSED<}54{>RIGHTS OF PARTIES<0}

 

6.1     {0>Üürileandjal on õigus:<}75{>The Landlord is entitled:<0}

 

6.1.1  {0>nõuda üürnikult käesolevas lepingus fikseeritud kohustuste täitmist;<}75{>to claim the fulfilment by the Tenant of the obligations under the Agreement;<0}

 

6.1.2  {0>kontrollida üürilepingu objektiks oleva vara sihipärast kasutamist, selle säilimist ja hooldamist ning vajadusel teha vastavasisulisi kohustuslikke ettekirjutisi;<}0{>to check that the leased property is being used for the intended purpose, to check the preservation and maintenance of the leased property and, where necessary, give respective compulsory directions;<0}

 

6.1.3  {0>üürileandjal on õigus leping lõpetada erakorraliselt ülesütlemisaegu järgimata igal ajal, kui üürnikul on võlg üüri ja kõrvalkulude eest suurem kui tagatisraha summa;<}0{>to terminate the Agreement extraordinarily without observance of the advance notice requirement if the Tenant’s debt for rent and accessory expenses exceeds the security deposit;<0}

 

6.1.4  {0>nõuda turvaekipaaži või päästeameti väljakutse korral selle põhjustaja(te)lt leppetrahvi 500.- krooni ühe väljakutse eest;<}0{>if a security car or the Rescue Board have been called or if you cover the smoke detector, damage it or remove it, then the claim for persons who did/caused it, has to pay the fine which is  50 € for each call;<0}

 

6.1.5  {0>kontrollida läbi oma esindaja ( administraator, valvur ) hoones asuvate isikute seotust EMÜ ühiselamuga nõudes elanikukaardi ettenäitamist.<}0{>to check, through its representative (administrator, security guard etc), the connections between persons in the building and EMÜ’s dormitory, demanding the presentation of dormitory cards.<0} {0>Selle puudumisel on üürileandja esindajal õigus nõuda kontrollitava isiku lahkumist hoonest või korraldada isiku sundeemaldamist hoonest vastavalt kehtivale seadusandlusele.<}0{>If no dormitory card has been presented, the Landlord’s representative is entitled to demand that such a person leave the building or force them to leave the building in accordance with current legislation.<0}

 

6.2     {0>Üürnikul on õigus:<}75{>The Tenant is entitled:<0}

 

6.2.1  {0>nõuda üürileandjalt lepingu p-s 5.1 fikseeritud kohustuste täitmist;<}55{>to claim the fulfilment by the Landlord of the obligations provided for in subsection 5.1 of the Agreement;<0}

 

6.2.2  {0>teha üürileandjale ettepanekuid elamispinna ja üldkasutavate ruumide paremaks kasutamiseks;<}0{>to make proposals to the Landlord concerning the better use of the living space and commonly used areas;<0}

 

6.2.3  {0>leping erakorraliselt ülesütlemistähtaegu järgimata üles öelda, kui üüritud eluruumi ei ole üürileandjast tuleneval põhjusel võimalik kasutada.<}0{>to terminate the Agreement extraordinarily without observance of the advance notice requirement if it is impossible to use the leased premises due to a reason related to the Landlord.<0}

VII.  {0>POOLTE VASTUTUS<}100{>LIABILITY OF PARTIES<0}

7.1  {0>Pooled kannavad täielikku materiaalset vastutust lepingu tingimuste täitmata jätmisel, samuti kahju tekitamise eest vara üürimisel;<}0{>

The Parties shall be held fully materially liable for the non-performance of the Agreement’s terms and conditions as well as for damage during the lease of the property;<0}

7.2  {0>Üürileandja ei vastuta üürniku vara säilimise eest üürnikule eraldatud ruumis;<}0{>The Landlord is not liable for the preservation of the Tenant’s property in the room allocated to the Tenant;<0}

7.3 {0>Vara mittesäilimisel üürnike ühiskasutuses olevates ruumides kannab üürnik solidaarset vastutust teiste üürnikega.<}0{>If the property has not been preserved in the commonly used areas, the Tenant bears joint and several liability with other tenants.<0}

VIII.  {0>LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE<}52{>ALTERATION AND TERMINATION OF CONTRACT<0}

 

8.1     {0>Lepingu tingimusi saab muuta lepingus ja selle lisades sätestatud korras või poolte kirjalikul kokkuleppel;<}0{>The terms and conditions of the Agreement may be changed following the procedure specified in the Agreement and annexes thereto or by written agreement between the Parties;<0}

 

8.2     {0>Üürileandjal on õigus leping erakorraliselt ülesütlemistähtaegu järgimata üles öelda, kui:<}64{>The Landlord shall be entitled to terminate the Agreement extraordinarily without observance of the advance notice requirement if:<0}

 

8.2.1  {0>üürnik kasutab vara mittevastavalt selle otstarbele või on andnud vara teiste isikute kasutusse ilma üürileandja nõusolekuta;<}0{>the Tenant does not use the property for its intended purpose or has granted the use of the property to other persons without the Landlord’s consent;<0}

 

8.2.2  {0>üürnik on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu kahjustanud vara;<}0{>the Tenant has damaged the property wilfully or due to negligence;<0}

 

8.2.3  {0>üürnikul on võlg üüri või kõrvalkulude eest suurem kui tagatisraha suurus;<}0{>the Tenant has an outstanding debt for rent and accessory expenses which exceeds the security deposit;<0}

 

8.2.4  {0>üürnik eksmatrikuleeritakse.<}0{>the Tenant has been expelled.<0}

 

8.3     {0>Kui EMÜ soovib ruumide ennetähtajalist vabastamist ( ennetähtaegne lõpetamine, remont jne.), peab ta sellest vähemalt 15 päeva üürnikule ette teatama.<}0{>If EMÜ wants rooms to be vacated prematurely (premature termination, repairs etc.), it shall notify the Tenant 15 days in advance at the latest.<0} {0>Kui üürnik ei ole vara üle andnud EMÜ poolt ette teatud kuupäevaks, on üürileandja esindajal õigus toimida alljärgnevalt:<}0{>If the Tenant has not returned the property by the date notified by EMÜ, the Landlord’s representative is entitled to proceed as follows:<0}

 

8.3.1  {0>siseneda tunnistajate juuresolekul üürniku kasutuses olevasse ruumi;<}0{>in the presence of witnesses, enter the room used by the Tenant;<0}

 

8.3.2  {0>vabastada ruum üürniku isiklikest asjadest, võttes need kuni omanikule üleandmiseni oma valdusesse, garanteerides nende säilimise kolme kuu jooksul alates lepingu lõppemise päevast.<}0{>vacate the room of the Tenant’s personal possessions, having taken them for safekeeping pending their transfer to the owner, and guaranteeing their safekeeping for a period of three months after the Agreement’s termination date.<0} {0>Vara hoiulevõtmisel ja üleandmisel koostatakse vastavad aktid ning kinnitatakse need vajalike allkirjadega.<}0{>Respective acts shall be drawn up upon the taking for safekeeping and transfer of the property which shall be verified with the required signatures.<0}

 

8.4     {0>Kui üürnik keeldub vaatamata eelnevale teatamisele ruume vabastamast või takistab ruumide vabastamist, on üürileandja esindajal õigus ruumide vabastamiseks kasutada meetmeid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.<}0{>If the Tenant refuses to vacate the rooms in spite of prior notification or impedes the vacation of the rooms, the Landlord’s representative is entitled, in order to vacate the rooms, to adopt measures which do not contravene the laws of the Republic of Estonia.<0}

IX.   {0>MUUD TINGIMUSED<}100{>MISCELLANEOUS PROVISIONS<0}

 

9.1     {0>Kõik vaidlused, mis tekivad lepingu täitmise, ülesütlemise, muutmise ja vastutuse kohaldamisega, lahendatakse poolte kokkuleppel.<}53{>Any disputes arising in relation to the performance, termination or alteration of the Agreement or liabilities shall be settled by way of agreement between the Parties.<0} {0>Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse kohus.<}64{>Upon failure to reach such an agreement, the disputes shall be settled in court.<0}

 

9.2     {0>Üürnik kinnitab, et:<}80{>The Tenant represents and warrants that:<0}

 

9.2.1  {0>kõik tema poolt lepingu sõlmimisel esitatud andmed on tõesed;<}56{>all of the information submitted by them when entering into the Agreement is truthful;<0}

 

9.2.2  {0>tutvus enne elamispinna üürilepingu sõlmimist selle üldtingimustega, need olid talle arusaadavad, ta on nendega nõus ja kohustub neid täitma;<}0{>before entering into the Lease Agreement they familiarised themselves and understood the general terms and conditions of the Lease Agreement and that they agree with them and undertake to fulfil them;<0}

 

9.2.3  {0>on tutvunud ÜE sisekorraeeskirjaga ja kohustub seda täitma;<}0{>they familiarised themselves with EMÜ’s house rules and undertake to fulfil them;<0}

 

9.2.4  {0>käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb üürileandjale, teine üürnikule.<}79{>the Agreement has been made in two copies, of which the Landlord and the Tenant shall retain one copy each.<0}


Fr.Tuglase 7, Tartu 51006, valvelaud tel 731 3282
Fr.R.Kreutzwaldi 52, Tartu 51006, valvelaud tel 731 3263 (ööpäevaringselt)